Takster

Gældende for 2016

Anlægsbidrag, der betales ved en ejendoms tilslutning:

  1. hovedanlægsbidrag
  2. forsyningsledningsbidrag
  3. stikledningsbidrag

Anlægsbidrag skal være betalt forinden tilslutningsarbejdet påbegyndes..

Nedenstående anlægsbidrag gælder for tilslutning af enkeltstående ejendomme. Ved udstykning af flere parceller betales nedenstående hovedanlægsbidrag, hvorefter udstykningsforetagendet afholder øvrige med udstykningen forbundne omkostninger til vandforsyningen iht. til Vandværkets konditioner samt de til enhver tid gældende Betingelser for tilslutning til Ugerløse Vandværk

Anlægsbidrag

Kr.

Hovedanlægsbidrag pr. forbrugsenhed

1.600,-

Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom (matr. nr./boligenhed)
   I byområde (indefor byskilt)

6.200,-

   I landområder

26.600,-

Stikledningsbidrag pr. stk.

4.500,-

Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter “Indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober”

Pris

Kr.

Fed skrift er incl. moms
Fast årlig bidrag pr. bolig/erhvervsenhed

(1000,00)
1250,00

vandpris pr. kbm.

5,50

vandafgift

6,18

afgift til grundvandssikring

0,19

Moms

2,97

Samlet pris pr. kbm.

14,84

Vandværket opgør forbruget for perioden 1. januar til 31. december.

I februar udsender vandværket årsopgørelsen samt første rate aconto. I august udsendes 2. rate aconto opkrævning.

Gebyrer

Kr.

Rykkegebyr – 1. rykker

100,00

Rykkegebyr – 2. rykker

100,00

Gebyr hvis radiosender er er fjernet fra måler, eller beskadiget

610,00

Lukkegebyr

610,00

Genåbningsgebyr

610,00

Gebyr for brud på målerplumbering

610,00

Gebyr for vand i målerbrønden

200,00

Ejerskiftegebyr (Betales af sælger)

200,00

Gebyr for ekstra aflæsning af måler

150,00

Udstedelse af informationer til 3.part (kun efter fuldmagt fra forbruger)

300,00

Ud over gebyret, lægges værkets faktiske omkostninger oven i.

Alle oplysninger på denne side er vejledende, kommunen kan kræve særlige takster for vandafledning i landdistrikter. I tilfælde af uoverensstemmelse med gældende takstblad som godkendt af kommunen, vil takstbladet altid være gældende. Alle ovenstående takster (undtaget tal med fed) er excl. moms.